Podnošenje reklamacije


Ukoliko kupac smatra da postoje nepravilnosti u obračunu, podacima na računu ili smatra da postoje neke druge nepravilnosti u vezi sa obavljenom kupovinom, potrebno je da uloži reklamaciju.


Korisnik po navedenim osnovama može podneti prigovor na sledeće načine:

  • Dolaskom u poslovnice Orion telekoma i popunjavanjem obrasca „Prigovor korisnika“
  • Pozivanjem Korisničkog servisa Orion telekoma na broju 011/4100-100 uz prethodnu identifikaciju
  • Poštanskim putem na adresu Orion telekom, Naselje Zemun polje Mala pruga br. 8, 11 080 Beograd-Zemun
  • Elektronskom poštom na mail adresu: reklamacije@oriontelekom.rs sa registrovane email adrese

Na osnovu Zakona o zaštiti potrošača, Orion telekom je obrazovao Komisiju za rešavanje reklamacija korisnika. Komisija u čijem sastavu je predstavnik evidentiranog udruženja za zaštitu potrošača i predstavnici Orion telekoma, nadležna je za vršenje nadzora nad rešavanjem reklamacija korisnika i daje načelna uputstva.

Orion telekom neće uvažiti reklamacije koje su nejasne, nepotpune i podnete neblagovremeno, kao ni reklamacije koje nisu podnete od strane kupca.

Reklamacija mora da sadrži precizan opis nepravilnosti u obračunu ili drugog razloga za reklamaciju i mora biti potpisana od strane kupca. Uz reklamaciju potrebno je dostaviti i račun. Ukoliko je plaćanje obavljeno putem platne kartice, kupac u reklamaciji obavezno navodi i detalje potvrde o uspešno obavljenom plaćanju.


Rok za odgovor na reklamaciju je 8 dana od dana njenog prijema, dok je rok za rešavanje reklamacije 30 dana od dana njenog prijema. Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu kupca u roku koji je dogovoren, dužan je da kupca obavesti o produžavanju roka za rešavanje reklamacije i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost.